Làm thế nào tôi mới post picture được trong bài viết của mình vậy. Tôi muốn viết bài post lên cho mọi người tham khảo mà hok có hình chán thật.
Please help me…

Comments (3)

  1. Lamson81
    Posted on 26/10/2011
  2. Lamson81
    Posted on 26/10/2011
  3. TrungKien
    Posted on 26/10/2011

Give a Comment