Có cái ảnh bản đồ về huyện Đức Phổ năm 1967 mời các bạn xem.
Có mấy cái xã : Phổ Xuân, Phổ Tân, Phổ Hưng, Phổ Đại

Comments (3)

  1. brianhoang
    Posted on 29/10/2010
  2. Lamson81
    Posted on 14/01/2011
  3. Lamson81
    Posted on 03/03/2011

Give a Comment